Phú Yên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng chỉ số PCI tỉnh

Tin đưa ngày 8/4/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Văn Trà cho biết:

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà - Ảnh: TUẤN KIỆT

 

- Thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động 06-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 84/KH-UBND thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, mục tiêu tổng quát là:

 

Xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh đã đề ra. Trong đó trọng tâm là cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, PAPI của tỉnh.

 

* Từ mục tiêu tổng quát trên, UBND tỉnh đã cụ thể hóa như thế nào?

 

- UBND tỉnh đã cụ thể hóa mục tiêu tổng quát trên bằng những mục tiêu cụ thể để thực hiện, như:

 

Tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, cắt gộp 30% về thủ tục, cắt giảm 35-50% về thời gian thực hiện so với quy định của Trung ương đối với các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.

 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh xếp hạng trong nhóm 20 và chỉ số PAPI trong nhóm 30 tỉnh đứng đầu của cả nước.

 

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động “Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa” tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Một cửa liên thông hiện đại” ở 100% cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

 

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công, nhất là cấp cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 90%.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính. Phấn đấu đến năm 2017, trên 95% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong xử lý công việc; hầu hết dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh ở mức độ 3 và 4. Đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của các sở ngành và địa phương.

 

Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý, kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

 

Cán bộ UBND TP Tuy Hòa hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính - Ảnh: VÕ PHÊ

 

* Để thực hiện tốt kế hoạch trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành như thế nào, thưa đồng chí?

 

- UBND tỉnh xác định công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI là nhiệm vụ quan trọng tác động đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã phải quyết tâm và chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục hành chính có liên quan; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng; quán triệt đầy đủ nội dung, ý nghĩa và các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAPI là thực hiện khâu đột phá góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành của tỉnh để hiểu, thực hiện cho đúng và để nhân dân, các hội đoàn thể biết, giám sát. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong cung ứng dịch vụ hành chính công, đặc biệt là công chức trực tiếp làm việc liên quan đến thủ tục hành chính. Thực hiện phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công bố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các quy trình, thủ tục hành chính, chính sách có liên quan; thực hiện nghiêm quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn; đơn giản hóa các quy trình, thủ tục; chuẩn bị quỹ đất sạch đối với các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư và giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đầu tư. Tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời điều chỉnh, bổ sung các chính sách, phương thức quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

* Vậy năm 2017, UBND tỉnh sẽ tập trung các giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chỉ số PCI?

 

- Theo kết quả xếp hạng chỉ số PCI 2016, công bố vào ngày 14/3/2017, chỉ số PCI của Phú Yên năm 2016 đạt 56,93 điểm, tăng 0,78 điểm so với năm 2015 (năm 2015 đạt 56,15 điểm); xếp vị trí 51/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2015, vào nhóm khá (năm 2015: thuộc nhóm trung bình). So với năm 2015, trong 10 chỉ số thành phần, thì Phú Yên có 5 chỉ số tăng điểm và 5 chỉ số giảm điểm, cụ thể: Các chỉ số tăng điểm, gồm: Chi phí gia nhập thị trường (5 bậc), Tính minh bạch (1 bậc), Chi phí không chính thức (4 bậc), Đào tạo lao động (5 bậc), Cạnh tranh bình đẳng (25 bậc). Các chỉ số giảm điểm, gồm: Tiếp cận đất đai (20 bậc), Chi phí thời gian (9 bậc), Tính năng động của chính quyền tỉnh (23 bậc), Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (9 bậc), Thiết chế pháp lý (5 bậc).

 

Năm 2017, tỉnh xác định là Năm Kỷ cương hành chính, vì vậy trên cơ sở kết quả xếp loại năm 2016, để nâng cao chỉ số PCI, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về các chỉ số thành phần giảm điểm của năm 2016, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chỉ số PCI, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cải thiện chỉ số này, cụ thể: Sở TN-MT: chỉ số Tiếp cận đất đai; Sở Nội vụ: chỉ số Chi phí thời gian; Sở KH-ĐT, Văn phòng UBND tỉnh: chỉ số Tính năng động của chính quyền cấp tỉnh; Sở Công thương: chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Tư pháp: chỉ số Thiết chế pháp lý.

 

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục chủ động đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 06-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 84/KH-UBND của UBND tỉnh; tích cực hiến kế, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI tỉnh.

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

TUẤN KIỆT (thực hiện)

http://www.baophuyen.com.vn/82/172967/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-nang-chi-so-pci-tinh.html






Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com