Yên Bái triển khai thực hiện công tác khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2017

Tin đưa ngày 23/8/2017

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2017.

 

Yên Bái nâng cao hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính

 

Kế hoạch khảo sát năm 2017 dự kiến tiến hành đối 15 sở, ban, ngành gồm: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Ban quản lý các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và 9 huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp.

Các tiêu chí được xây dựng để khảo sát, đánh giá đối với sở, ban, ngành gồm 7 chỉ số gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý.

 

Đối với huyện, thị xã, thành phố, các nội dung được xây dựng để khảo sát đánh giá gồm 8 chỉ số gồm: Chi phí gia nhập thị trường; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong việc sử dụng đất; Hiệu quả các thủ tục thuế; Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; Chi phí không chính thức; Hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính.

Tổng số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến dự kiến 600 đơn vị với khoảng 1.600 phiếu, trong đó số phiếu đánh giá cho 15 sở, ban, ngành khoảng 1.170 phiếu. Số phiếu đánh giá cho 9 huyện, thị xã, thành phố khoảng 430 phiếu.

 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai theo tiến độ cụ thể như sau: Từ 20/8 - 30/8/2017, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch khảo sát. Từ 10/9 -30/10/2017, tổ chức triển khai khảo sát tới các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tháng 11/2017, thu phiếu và tổng hợp phiếu khảo sát. Tháng 12/2017, tổng hợp kết quả, chấm điểm, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả khảo sát và xin ý kiến chỉ đạo về việc công bố, khen thưởng.

 
Ban Biên tập
 
http://yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=386&l=Chinhsachmoi


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com