• Vùng: Đồng bằng Sông Cửu Long
  • Chỉ số PCI năm 2016: 62.76
  • Xếp hạng PCI năm 2016: 6
  • Xếp hạng trong vùng 2016: 2
Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.02 8.59 9.04 7.04 8.38 8.82 8.07 8.89 8.51 9.25
Tiếp cận đất đai 6.67 7.35 7.61 6.62 5.42 7.53 7.78 6.61 7.01 6.99
Tính minh bạch 7.54 7.45 6.4 6.65 6.3 5.52 5.75 6.45 6.09 6.57
Chi phí thời gian 6.2 6.25 8.01 7.08 5.07 6.91 7.41 6.83 7.9 7.82
Chi phí không chính thức 6.43 7.1 7.11 7.53 6.44 7.04 7.26 6.04 6.17 5.84
Tính năng động 6.71 6.94 7.24 6 3.96 6.91 5.72 5.18 4.91 5.33
Hỗ trợ doanh nghiệp 6.98 7.93 4.32 4.19 3 4.75 5.17 5.67 5.34 5.79
Đào tạo lao động 8.05 7.93 5.1 5.4 3.85 5.25 5 4.96 5.24 5.88
Thiết chế pháp lý 5.33 5.16 5.72 5.43 5.29 4.26 5.67 6.04 6.13 5.91
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.59 5.08 5.52 5.56
PCI 70.14 66.97 67.24 63.4 54.1 62.97 59.73 59.54 59.49 62.76
Xếp hạng 70 4 5 9 54 5 16 21 19 6

  • Vĩnh Long: PCI và câu chuyện nâng cao năng lực cạnh tranh

    Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 và bàn giải pháp năm 2015 do UBND tỉnh tổ chức hồi tuần trước, là dịp để lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương rút kinh nghiệm và cầu thị giải pháp cải thiện tích cực các chỉ số thành phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong quản lý điều hành.

  • Vĩnh Long: Nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập

    Đánh giá của Sở Kế hoạch- Đầu tư, quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, Vĩnh Long đã tận dụng tốt cơ hội, vượt qua thách thức đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm đã đạt những bước tiến đáng kể.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com