Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

So sánh 63 tỉnh / thành phố

So sánh chỉ số PGI giữa các tỉnh/ thành phố

Tìm kiếm
xxxx
STT Tỉnh/Thành phố Năm Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH
1 Long An 2023 7.15

So sánh chỉ số PGI giữa các năm

Tìm kiếm