The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

So sánh 63 tỉnh / thành phố

So sánh chỉ số PCI giữa các tỉnh/ thành phố

Tìm kiếm
xxxx
STT Tỉnh/Thành phố Năm Gia nhập thị trường
1 Vĩnh Phúc 2023 7.32

So sánh chỉ số PCI giữa các năm

Tìm kiếm