The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Long An

Region Mekong River Delta Region

PCI 2022 ranking 10

PCI Data Data and posts

10

PCI 2022 score

68.45

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Long An

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.98 7.10 7.64 7.05 7.13 8.71 8.08 8.76 8.19 7.32 9.44 8.47 7.71 9.12 8.20 8.28 7.88
Access to land 7.17 7.49 7.74 7.33 7.76 7.34 6.34 6.26 6.36 6.76 7.11 8.37 7.46 6.67 7.59 7.71 7.07
Transparency 6.38 5.93 6.06 6.55 6.47 6.52 5.82 6.10 6.47 5.43 6.75 6.83 7.39 6.87 7.22 6.32 3.62
Time Costs 8.43 8.13 9.06 7.74 7.71 7.60 7.20 7.37 7.21 6.51 4.48 7.89 7.27 7.23 6.02 6.69 3.88
Informal Charges 7.74 7.27 7.64 6.79 7.01 6.83 6.40 6.48 5.90 6.90 6.58 7.90 7.16 6.90 7.02 7.04 5.68
Policy Bias 6.35 5.56 8.52 7.35 7.45 5.55 5.44 5.83 6.58 5.07 N/A N/A N/A N/A 7.89 6.70 7.02
Proactivity 7.54 7.40 7.57 7.40 6.41 7.07 5.69 5.48 4.92 6.07 6.61 5.98 6.94 6.33 6.95 5.76 5.59
Business Support Policy 5.84 7.54 7.00 7.16 7.03 6.49 6.10 5.16 5.40 6.39 3.76 4.16 6.32 4.59 4.08 3.61 5.63
Labor Policy 5.33 5.44 6.38 6.20 6.30 6.06 5.40 5.88 5.75 5.07 4.86 4.83 5.71 4.75 5.92 5.75 4.85
Law & Order 7.02 7.30 7.16 7.57 6.50 7.20 6.47 6.48 7.21 5.80 4.41 6.53 4.29 5.35 6.37 5.10 3.16
PCI Scores 68.45 66.58 70.37 68.82 68.09 66.70 60.65 60.86 61.37 59.36 60.21 67.12 67.95 64.44 63.99 58.82 50.40
Ranking 10 16 3 8 3 4 15 9 7 19 16 3 2 12 6 21 39

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Long An
Year 2021 2022
Entry Costs 7.10 6.98
Access to land 7.49 7.17
Transparency 5.93 6.38
Time Costs 8.13 8.43
Informal Charges 7.27 7.74
Policy Bias 5.56 6.35
Proactivity 7.40 7.54
Business Support Policy 7.54 5.84
Labor Policy 5.44 5.33
Law & Order 7.30 7.02
Comparing Scores - Long An With Other Province In Mekong River Delta Region
Year 2022 2021
An Giang 62.37 66.48
Bac Lieu 60.36 61.25
Ben Tre 68.04 66.34
Ca Mau 61.60 64.74
Can Tho 66.94 68.06
Dong Thap 69.68 70.53
Hau Giang 68.12 63.80
Kien Giang 62.24 59.73
Long An 68.45 66.58
Soc Trang 65.17 61.81
Tien Giang 63.17 64.41
Tra Vinh 66.06 62.03
Vinh Long 64.40 65.43
Rankings Over Time - Long An
Year Rankings
2022 10
2021 16
2020 3
2019 8
2018 3
2017 4
2016 15
2015 9
2014 7
2013 19
2012 16
2011 3
2010 2
2009 12
2008 6
2007 21
2006 39
PCI score of Long An
Year PCI Score
2022 68.45
2021 66.58
2020 70.37
2019 68.82
2018 68.09
2017 66.70
2016 60.65
2015 60.86
2014 61.37
2013 59.36
2012 60.21
2011 67.12
2010 67.95
2009 64.44
2008 63.99
2007 58.82
2006 50.40