The Provincial Competitiveness Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Tay Ninh

Region Southeast Region

PCI 2021 ranking 37

PCI Data Data and posts

37

PCI 2021 score

63.90

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Tay Ninh

Year 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.72 7.85 7.70 6.90 7.42 8.65 8.88 8.93 8.49 8.59 8.53 7.58 9.33 7.28 7.47 8.49
Access to land 7.60 7.73 7.68 7.29 6.91 6.33 6.48 6.34 8.08 8.34 7.34 7.82 6.62 7.17 6.78 6.26
Transparency 5.51 5.79 6.75 6.30 6.29 5.93 5.93 5.86 5.18 4.07 5.79 5.68 4.71 4.15 6.34 4.56
Time Costs 6.82 8.45 7.88 7.78 7.48 7.15 7.63 7.10 6.31 5.45 5.55 5.42 7.16 5.99 5.48 3.70
Informal Charges 6.88 7.48 6.71 6.74 6.13 6.11 5.92 5.69 4.33 5.18 8.57 6.66 7.51 6.96 6.99 6.12
Policy Bias 5.48 6.66 7.19 6.04 5.37 5.57 6.06 6.50 6.36 N/A N/A N/A N/A 6.56 5.73 6.06
Proactivity 6.86 7.06 6.56 5.37 5.67 5.46 4.87 5.43 6.46 3.16 5.77 5.39 4.56 4.27 4.74 4.11
Business Support Policy 7.56 4.95 6.27 6.69 6.61 5.53 5.39 5.88 5.66 4.41 3.49 4.15 3.03 3.21 4.60 4.42
Labor Policy 5.19 6.20 6.15 5.99 6.38 5.89 5.44 5.17 5.61 5.31 4.51 5.14 5.00 3.21 4.65 4.30
Law & Order 7.50 7.85 6.97 6.34 5.43 5.50 6.51 5.92 6.08 3.40 6.20 5.08 5.28 2.85 4.48 5.09
PCI Scores 63.90 64.16 67.05 64.54 63.82 60.14 59.66 59.62 61.15 51.95 60.43 57.93 59.03 45.09 53.92 48.35
Ranking 37 24 15 14 19 20 16 19 11 57 25 33 28 56 35 47

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Tay Ninh
Year 2020 2021
Entry Costs 7.85 6.72
Access to land 7.73 7.60
Transparency 5.79 5.51
Time Costs 8.45 6.82
Informal Charges 7.48 6.88
Policy Bias 6.66 5.48
Proactivity 7.06 6.86
Business Support Policy 4.95 7.56
Labor Policy 6.20 5.19
Law & Order 7.85 7.50
Comparing Scores - Tay Ninh With Other Province In Southeast Region
Year 2021 2020
Binh Duong 69.61 70.16
Binh Phuoc 62.17 62.42
Binh Thuan 65.96 63.29
BRVT 69.03 65.48
Dong Nai 65.75 64.56
HCMC 67.50 65.70
Ninh Thuan 62.23 63.44
Tay Ninh 63.90 64.16
Rankings Over Time - Tay Ninh
Year Rankings
2021 37
2020 24
2019 15
2018 14
2017 19
2016 20
2015 16
2014 19
2013 11
2012 57
2011 25
2010 33
2009 28
2008 56
2007 35
2006 47
PCI score of Tay Ninh
Year PCI Score
2021 63.90
2020 64.16
2019 67.05
2018 64.54
2017 63.82
2016 60.14
2015 59.66
2014 59.62
2013 61.15
2012 51.95
2011 60.43
2010 57.93
2009 59.03
2008 45.09
2007 53.92
2006 48.35