The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

HCMC

Region Southeast Region

PCI 2022 ranking 27

PCI Data Data and posts

27

PCI 2022 score

65.86

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) HCMC

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.82 6.16 6.81 7.24 7.31 7.44 7.99 7.57 7.25 7.01 8.43 8.27 5.95 7.96 8.11 6.99 7.07
Access to land 6.45 6.98 6.66 6.35 5.43 6.11 5.45 5.18 5.04 6.43 6.17 6.12 4.04 4.92 5.36 5.89 5.07
Transparency 6.12 5.45 5.68 6.79 6.28 6.16 6.50 6.51 6.89 5.64 6.26 6.28 6.48 6.34 6.98 7.15 6.97
Time Costs 7.78 7.58 8.04 6.88 7.04 7.10 6.24 6.11 5.93 5.94 6.41 5.98 5.59 6.48 5.07 6.24 5.12
Informal Charges 6.24 6.38 6.71 5.60 5.50 4.97 4.74 4.37 4.67 7.80 6.67 7.22 6.25 5.16 6.19 5.79 6.02
Policy Bias 6.63 6.09 6.69 5.74 5.71 4.43 4.13 4.28 4.19 5.40 N/A N/A N/A N/A 6.86 6.01 6.35
Proactivity 6.07 6.22 6.07 5.57 5.45 5.26 4.17 4.19 3.92 4.65 4.24 3.78 4.43 5.22 6.64 6.00 6.18
Business Support Policy 7.04 8.54 6.55 7.39 7.64 7.82 6.82 7.00 7.14 7.14 5.80 6.79 8.75 5.51 6.35 8.73 7.63
Labor Policy 6.43 6.71 7.12 7.30 6.98 7.27 7.12 6.89 7.19 6.22 5.82 5.77 6.28 6.52 5.19 6.59 7.35
Law & Order 6.96 6.39 6.35 5.39 5.10 5.13 4.25 5.04 4.91 4.95 4.22 5.89 5.48 5.39 4.07 3.54 3.81
PCI Scores 65.86 67.50 65.70 67.16 65.34 65.19 61.72 61.36 62.73 61.19 61.19 61.93 59.67 63.22 60.15 64.83 63.39
Ranking 27 14 14 14 10 8 8 6 4 10 13 20 23 16 13 10 7

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - HCMC
Year 2021 2022
Entry Costs 6.16 6.82
Access to land 6.98 6.45
Transparency 5.45 6.12
Time Costs 7.58 7.78
Informal Charges 6.38 6.24
Policy Bias 6.09 6.63
Proactivity 6.22 6.07
Business Support Policy 8.54 7.04
Labor Policy 6.71 6.43
Law & Order 6.39 6.96
Comparing Scores - HCMC With Other Province In Southeast Region
Year 2022 2021
Binh Duong 65.13 69.61
Binh Phuoc 64.32 62.17
BRVT 70.26 69.03
Dong Nai 65.67 65.75
HCMC 65.86 67.50
Tay Ninh 62.31 63.90
Rankings Over Time - HCMC
Year Rankings
2022 27
2021 14
2020 14
2019 14
2018 10
2017 8
2016 8
2015 6
2014 4
2013 10
2012 13
2011 20
2010 23
2009 16
2008 13
2007 10
2006 7
PCI score of HCMC
Year PCI Score
2022 65.86
2021 67.50
2020 65.70
2019 67.16
2018 65.34
2017 65.19
2016 61.72
2015 61.36
2014 62.73
2013 61.19
2012 61.19
2011 61.93
2010 59.67
2009 63.22
2008 60.15
2007 64.83
2006 63.39