The Provincial Competitiveness Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Bac Ninh

Region Red River Delta Region

PCI 2021 ranking 7

PCI Data Data and posts

7

PCI 2021 score

69.45

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Bac Ninh

Year 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.53 7.04 6.88 7.22 7.27 8.29 8.10 8.13 7.73 9.11 8.84 7.29 9.13 8.69 7.12 7.25
Access to land 7.14 7.07 7.55 6.39 6.57 6.04 5.85 5.38 6.70 5.88 7.12 5.42 6.46 7.38 7.16 6.06
Transparency 6.39 5.34 7.02 5.85 5.93 5.87 7.11 6.35 6.22 6.07 5.84 6.37 7.03 6.41 5.64 6.09
Time Costs 8.47 8.42 7.23 7.12 6.65 6.50 6.37 7.13 6.14 6.47 7.88 7.68 6.96 5.62 6.63 3.04
Informal Charges 7.27 7.69 7.24 5.32 5.90 5.10 4.22 5.40 7.42 7.24 7.30 5.88 7.03 7.20 6.80 6.24
Policy Bias 6.29 6.46 7.51 5.30 3.85 4.77 3.50 4.62 4.57 N/A N/A N/A N/A 7.55 6.62 6.76
Proactivity 7.27 6.55 7.34 5.99 5.81 5.32 5.07 5.26 5.47 6.62 7.74 7.09 5.04 6.60 5.91 5.75
Business Support Policy 7.27 6.75 6.62 6.52 6.86 5.64 5.35 5.74 5.69 3.70 4.33 5.81 4.98 3.67 4.62 4.60
Labor Policy 6.74 6.82 7.03 7.69 7.56 7.17 6.82 6.73 6.04 5.55 5.45 5.76 5.91 5.55 5.94 6.53
Law & Order 7.06 6.95 7.91 6.06 5.39 4.85 5.38 5.23 4.97 3.10 6.42 5.64 5.89 5.20 5.32 4.14
PCI Scores 69.45 66.74 70.79 64.50 64.36 60.35 59.91 60.92 61.07 62.26 67.27 64.48 65.70 59.57 58.96 54.79
Ranking 7 10 4 15 17 17 13 10 12 10 2 6 10 16 20 22

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Bac Ninh
Year 2020 2021
Entry Costs 7.04 6.53
Access to land 7.07 7.14
Transparency 5.34 6.39
Time Costs 8.42 8.47
Informal Charges 7.69 7.27
Policy Bias 6.46 6.29
Proactivity 6.55 7.27
Business Support Policy 6.75 7.27
Labor Policy 6.82 6.74
Law & Order 6.95 7.06
Comparing Scores - Bac Ninh With Other Province In Red River Delta Region
Year 2021 2020
Bac Ninh 69.45 66.74
Ha Nam 63.28 63.47
Ha Noi 68.60 66.93
Hai Duong 67.65 62.52
Hai Phong 70.61 69.27
Hung Yen 63.76 62.23
Nam Dinh 64.99 63.10
Ninh Binh 60.53 61.98
Quang Ninh 73.02 75.09
Thai Binh 62.31 64.02
Vinh Phuc 69.69 63.84
Rankings Over Time - Bac Ninh
Year Rankings
2021 7
2020 10
2019 4
2018 15
2017 17
2016 17
2015 13
2014 10
2013 12
2012 10
2011 2
2010 6
2009 10
2008 16
2007 20
2006 22
PCI score of Bac Ninh
Year PCI Score
2021 69.45
2020 66.74
2019 70.79
2018 64.50
2017 64.36
2016 60.35
2015 59.91
2014 60.92
2013 61.07
2012 62.26
2011 67.27
2010 64.48
2009 65.70
2008 59.57
2007 58.96
2006 54.79