The Provincial Competitiveness Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Vinh Phuc

Region Red River Delta Region

PCI 2021 ranking 5

PCI Data Data and posts

5

PCI 2021 score

69.69

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Vinh Phuc

Year 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.02 8.33 8.65 6.76 7.10 8.48 8.41 8.59 7.67 9.05 8.72 6.60 8.38 8.37 7.59 7.31
Access to land 7.56 5.80 6.38 5.74 5.77 5.72 6.13 5.11 6.41 5.78 5.41 6.02 6.93 6.47 6.75 6.30
Transparency 5.63 6.34 6.73 6.85 6.59 6.90 6.49 6.56 6.28 4.80 6.44 5.61 6.78 7.39 7.00 6.27
Time Costs 8.46 8.34 7.21 5.90 7.27 6.01 7.48 6.61 6.62 6.10 7.15 6.91 6.65 4.99 4.48 3.25
Informal Charges 8.05 6.25 6.61 6.02 6.05 5.50 5.88 5.67 6.82 7.22 7.12 5.84 7.00 7.94 7.58 6.13
Policy Bias 7.07 6.37 6.33 5.33 5.00 4.92 5.65 4.94 5.14 N/A N/A N/A N/A 8.17 6.83 6.36
Proactivity 7.20 6.59 6.39 6.01 5.97 5.46 5.78 5.16 5.38 2.93 6.39 8.08 7.97 8.23 7.32 7.74
Business Support Policy 7.11 5.03 6.10 6.35 6.81 5.64 5.26 5.35 5.15 4.14 3.78 5.17 6.61 5.95 6.92 6.31
Labor Policy 6.81 6.94 6.87 7.18 6.68 6.36 6.65 7.05 5.94 5.33 4.59 5.69 5.62 7.37 7.36 6.98
Law & Order 7.78 6.49 6.52 5.82 6.28 5.84 6.28 6.03 5.49 3.17 5.15 5.29 5.78 5.50 4.31 4.03
PCI Scores 69.69 63.84 66.75 64.55 64.90 61.52 62.56 61.81 58.86 55.15 62.57 61.73 66.65 69.37 66.06 61.27
Ranking 5 29 17 13 12 9 4 6 26 43 17 15 6 3 7 8

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Vinh Phuc
Year 2020 2021
Entry Costs 8.33 7.02
Access to land 5.80 7.56
Transparency 6.34 5.63
Time Costs 8.34 8.46
Informal Charges 6.25 8.05
Policy Bias 6.37 7.07
Proactivity 6.59 7.20
Business Support Policy 5.03 7.11
Labor Policy 6.94 6.81
Law & Order 6.49 7.78
Comparing Scores - Vinh Phuc With Other Province In Red River Delta Region
Year 2021 2020
Bac Ninh 69.45 66.74
Ha Nam 63.28 63.47
Ha Noi 68.60 66.93
Hai Duong 67.65 62.52
Hai Phong 70.61 69.27
Hung Yen 63.76 62.23
Nam Dinh 64.99 63.10
Ninh Binh 60.53 61.98
Quang Ninh 73.02 75.09
Thai Binh 62.31 64.02
Vinh Phuc 69.69 63.84
Rankings Over Time - Vinh Phuc
Year Rankings
2021 5
2020 29
2019 17
2018 13
2017 12
2016 9
2015 4
2014 6
2013 26
2012 43
2011 17
2010 15
2009 6
2008 3
2007 7
2006 8
PCI score of Vinh Phuc
Year PCI Score
2021 69.69
2020 63.84
2019 66.75
2018 64.55
2017 64.90
2016 61.52
2015 62.56
2014 61.81
2013 58.86
2012 55.15
2011 62.57
2010 61.73
2009 66.65
2008 69.37
2007 66.06
2006 61.27