The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Ninh Binh

Region Red River Delta Region

PCI 2022 ranking 44

PCI Data Data and posts

44

PCI 2022 score

64.22

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Ninh Binh

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.53 6.20 7.15 6.74 7.46 7.70 8.72 8.34 8.15 7.31 8.63 8.85 6.77 8.60 8.63 9.29 7.87
Access to land 7.12 6.33 6.91 6.98 6.19 6.37 5.82 6.47 6.05 7.36 6.37 7.22 5.57 6.60 6.47 5.78 5.92
Transparency 5.69 4.60 5.09 6.39 5.26 6.09 6.78 6.26 5.93 5.49 5.02 4.67 5.61 2.99 5.76 5.79 5.11
Time Costs 7.69 6.71 7.54 7.04 6.62 7.03 6.91 6.29 6.79 5.91 6.61 7.41 8.31 8.93 4.86 6.08 5.87
Informal Charges 6.96 7.56 6.74 5.81 6.35 6.10 5.90 5.30 5.55 7.65 6.95 8.06 6.20 6.41 6.55 7.00 6.29
Policy Bias 5.90 7.57 6.78 6.11 4.72 4.25 4.30 4.02 6.20 6.03 N/A N/A N/A N/A 7.70 7.13 6.17
Proactivity 6.20 5.54 6.10 6.25 5.55 6.36 4.53 4.70 5.09 5.16 6.39 5.89 5.49 5.62 6.04 5.80 5.64
Business Support Policy 5.17 4.98 4.76 5.63 6.31 4.94 4.18 4.93 5.06 4.24 3.52 2.42 6.98 4.12 4.14 3.99 4.78
Labor Policy 6.40 6.93 7.37 7.29 7.91 7.38 7.21 6.82 7.18 6.75 5.19 5.48 5.79 4.80 5.89 5.58 6.60
Law & Order 7.35 7.54 7.14 7.18 5.93 6.13 5.51 4.52 5.45 6.24 3.26 4.13 5.66 4.65 3.85 5.27 3.63
PCI Scores 64.22 60.53 61.98 64.58 63.55 61.86 60.14 58.51 60.75 58.71 58.87 61.12 62.85 58.31 56.14 57.67 55.82
Ranking 44 58 58 39 29 36 19 30 11 28 23 21 11 32 23 24 18

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Ninh Binh
Year 2021 2022
Entry Costs 6.20 6.53
Access to land 6.33 7.12
Transparency 4.60 5.69
Time Costs 6.71 7.69
Informal Charges 7.56 6.96
Policy Bias 7.57 5.90
Proactivity 5.54 6.20
Business Support Policy 4.98 5.17
Labor Policy 6.93 6.40
Law & Order 7.54 7.35
Comparing Scores - Ninh Binh With Other Province In Red River Delta Region
Year 2022 2021
Bac Ninh 69.08 69.45
Ha Nam 64.00 63.28
Ha Noi 66.74 68.60
Hai Duong 65.22 67.65
Hai Phong 70.76 70.61
Hung Yen 67.91 63.76
Nam Dinh 65.29 64.99
Ninh Binh 64.22 60.53
Quang Ninh 72.95 73.02
Thai Binh 65.78 62.31
Vinh Phuc 68.91 69.69
Rankings Over Time - Ninh Binh
Year Rankings
2022 44
2021 58
2020 58
2019 39
2018 29
2017 36
2016 19
2015 30
2014 11
2013 28
2012 23
2011 21
2010 11
2009 32
2008 23
2007 24
2006 18
PCI score of Ninh Binh
Year PCI Score
2022 64.22
2021 60.53
2020 61.98
2019 64.58
2018 63.55
2017 61.86
2016 60.14
2015 58.51
2014 60.75
2013 58.71
2012 58.87
2011 61.12
2010 62.85
2009 58.31
2008 56.14
2007 57.67
2006 55.82