The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Thai Binh

Region Red River Delta Region

PCI 2022 ranking 28

PCI Data Data and posts

28

PCI 2022 score

65.78

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Thai Binh

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.10 6.08 8.95 7.70 6.97 7.84 8.77 8.33 8.18 8.12 8.63 8.65 6.54 8.16 7.52 6.97 6.89
Access to land 6.94 6.11 5.99 6.30 6.17 5.20 5.53 5.50 5.53 6.74 6.34 6.46 6.08 5.59 7.16 6.07 5.46
Transparency 4.95 6.31 6.17 6.96 6.27 6.54 6.45 6.14 6.46 5.53 4.70 5.51 5.88 5.22 6.36 6.30 5.27
Time Costs 6.76 6.79 7.86 7.53 6.35 6.49 6.86 6.65 6.76 7.18 6.81 5.21 7.43 6.66 5.55 7.25 6.13
Informal Charges 6.88 6.46 6.25 6.26 6.33 5.10 5.59 5.30 5.37 8.17 7.02 7.71 6.09 5.05 6.97 6.16 6.62
Policy Bias 4.87 5.32 6.42 6.25 5.23 5.15 5.33 5.04 4.79 4.16 N/A N/A N/A N/A 7.78 7.32 7.17
Proactivity 7.20 7.07 6.43 6.88 5.56 5.44 5.00 4.36 5.46 5.78 4.00 2.27 5.01 3.44 5.93 5.09 4.81
Business Support Policy 5.77 6.56 5.57 5.60 6.17 6.52 4.72 5.32 4.59 5.13 4.90 2.09 6.92 5.29 3.21 4.94 3.73
Labor Policy 6.29 5.53 6.56 6.68 6.87 6.47 5.74 5.78 5.70 5.75 5.82 4.30 5.35 4.73 4.21 5.23 5.13
Law & Order 8.50 6.74 6.68 6.62 6.30 5.51 5.13 5.83 6.31 6.90 3.71 5.75 4.61 5.31 4.44 3.16 2.92
PCI Scores 65.78 62.31 64.02 65.38 63.23 61.97 57.72 57.64 57.37 59.10 58.37 53.69 60.04 54.58 54.27 55.99 50.54
Ranking 28 47 25 28 32 34 40 38 40 21 25 55 22 50 28 31 37

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Thai Binh
Year 2021 2022
Entry Costs 6.08 7.10
Access to land 6.11 6.94
Transparency 6.31 4.95
Time Costs 6.79 6.76
Informal Charges 6.46 6.88
Policy Bias 5.32 4.87
Proactivity 7.07 7.20
Business Support Policy 6.56 5.77
Labor Policy 5.53 6.29
Law & Order 6.74 8.50
Comparing Scores - Thai Binh With Other Province In Red River Delta Region
Year 2022 2021
Bac Ninh 69.08 69.45
Ha Nam 64.00 63.28
Ha Noi 66.74 68.60
Hai Duong 65.22 67.65
Hai Phong 70.76 70.61
Hung Yen 67.91 63.76
Nam Dinh 65.29 64.99
Ninh Binh 64.22 60.53
Quang Ninh 72.95 73.02
Thai Binh 65.78 62.31
Vinh Phuc 68.91 69.69
Rankings Over Time - Thai Binh
Year Rankings
2022 28
2021 47
2020 25
2019 28
2018 32
2017 34
2016 40
2015 38
2014 40
2013 21
2012 25
2011 55
2010 22
2009 50
2008 28
2007 31
2006 37
PCI score of Thai Binh
Year PCI Score
2022 65.78
2021 62.31
2020 64.02
2019 65.38
2018 63.23
2017 61.97
2016 57.72
2015 57.64
2014 57.37
2013 59.10
2012 58.37
2011 53.69
2010 60.04
2009 54.58
2008 54.27
2007 55.99
2006 50.54