The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Hai Phong

Region Red River Delta Region

PCI 2022 ranking 3

PCI Data Data and posts

3

PCI 2022 score

70.76

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Hai Phong

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.45 6.52 7.34 7.14 7.43 7.94 8.33 7.76 7.70 7.35 8.12 8.56 6.38 8.18 8.00 8.09 7.38
Access to land 7.22 6.77 6.18 6.90 6.50 5.86 4.99 4.87 5.10 6.40 5.62 4.48 3.83 4.78 5.43 5.33 4.48
Transparency 6.22 6.82 6.02 6.50 5.89 5.73 6.22 6.10 5.91 5.42 6.38 5.95 6.23 6.30 6.30 5.81 6.07
Time Costs 7.91 7.64 7.51 5.71 6.12 5.71 5.79 6.13 5.95 5.24 3.57 5.61 5.62 6.94 5.58 7.56 4.41
Informal Charges 7.22 6.70 6.63 6.11 5.18 6.02 4.59 4.81 4.51 7.01 5.56 5.48 6.08 5.19 5.97 6.39 5.54
Policy Bias 7.16 6.02 6.82 6.44 5.21 5.50 3.39 3.90 4.50 6.21 N/A N/A N/A N/A 7.10 6.31 5.85
Proactivity 7.49 7.73 6.91 6.07 5.46 5.22 4.40 3.97 3.59 5.48 2.41 3.71 2.66 2.84 4.43 3.23 3.76
Business Support Policy 6.39 7.49 6.68 6.85 6.75 6.74 6.06 5.55 5.75 6.30 5.34 4.62 6.96 6.54 2.83 5.56 4.98
Labor Policy 6.57 7.17 8.11 8.24 7.81 8.17 7.42 7.33 7.41 6.33 5.94 5.62 5.47 5.09 3.28 4.90 5.83
Law & Order 7.87 7.21 7.28 6.66 6.09 5.48 5.33 5.15 4.33 5.78 4.04 5.90 4.60 4.60 3.58 3.31 2.98
PCI Scores 70.76 70.61 69.27 68.73 64.48 65.15 60.10 58.65 58.25 59.76 53.58 57.07 54.64 57.57 47.68 53.19 49.98
Ranking 3 2 7 10 16 9 21 28 34 15 50 45 48 36 48 37 42

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Hai Phong
Year 2021 2022
Entry Costs 6.52 6.45
Access to land 6.77 7.22
Transparency 6.82 6.22
Time Costs 7.64 7.91
Informal Charges 6.70 7.22
Policy Bias 6.02 7.16
Proactivity 7.73 7.49
Business Support Policy 7.49 6.39
Labor Policy 7.17 6.57
Law & Order 7.21 7.87
Comparing Scores - Hai Phong With Other Province In Red River Delta Region
Year 2022 2021
Bac Ninh 69.08 69.45
Ha Nam 64.00 63.28
Ha Noi 66.74 68.60
Hai Duong 65.22 67.65
Hai Phong 70.76 70.61
Hung Yen 67.91 63.76
Nam Dinh 65.29 64.99
Ninh Binh 64.22 60.53
Quang Ninh 72.95 73.02
Thai Binh 65.78 62.31
Vinh Phuc 68.91 69.69
Rankings Over Time - Hai Phong
Year Rankings
2022 3
2021 2
2020 7
2019 10
2018 16
2017 9
2016 21
2015 28
2014 34
2013 15
2012 50
2011 45
2010 48
2009 36
2008 48
2007 37
2006 42
PCI score of Hai Phong
Year PCI Score
2022 70.76
2021 70.61
2020 69.27
2019 68.73
2018 64.48
2017 65.15
2016 60.10
2015 58.65
2014 58.25
2013 59.76
2012 53.58
2011 57.07
2010 54.64
2009 57.57
2008 47.68
2007 53.19
2006 49.98