The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Hai Duong

Region Red River Delta Region

PCI 2022 ranking 32

PCI Data Data and posts

32

PCI 2022 score

65.22

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Hai Duong

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.55 7.24 7.58 7.45 6.70 7.67 8.49 8.26 8.35 7.82 8.26 8.26 6.51 7.72 7.81 7.92 6.19
Access to land 7.35 7.37 6.52 7.42 6.69 6.68 5.63 5.15 5.53 6.93 5.98 6.06 5.94 6.04 6.91 5.84 6.15
Transparency 5.31 5.43 5.37 6.33 5.71 5.45 5.71 6.10 5.83 4.64 5.09 4.97 5.37 6.36 6.38 5.39 5.81
Time Costs 7.08 7.23 6.97 6.13 6.95 6.32 6.12 6.75 6.39 5.95 6.27 7.13 6.68 7.19 6.36 6.24 4.23
Informal Charges 6.81 7.24 5.28 4.88 6.21 5.46 5.22 5.22 5.28 6.14 6.83 7.46 6.24 5.28 7.60 6.74 5.70
Policy Bias 5.41 8.38 5.13 6.35 7.03 4.45 4.56 4.98 5.19 4.93 N/A N/A N/A N/A 7.52 6.99 7.28
Proactivity 6.67 8.24 5.09 6.03 5.96 4.93 5.24 4.75 4.30 4.90 4.25 4.85 5.06 4.51 5.07 4.64 5.84
Business Support Policy 5.95 6.56 6.50 6.16 5.47 6.17 5.28 5.27 5.78 5.54 4.26 4.30 6.22 4.71 3.26 4.98 5.09
Labor Policy 5.61 6.64 7.46 7.21 6.34 6.91 6.54 6.29 6.18 5.61 5.33 4.44 5.27 4.99 3.99 4.67 4.52
Law & Order 7.73 7.83 5.90 5.71 6.16 5.63 5.29 5.77 5.80 6.61 3.18 5.23 4.62 5.03 4.73 3.73 3.91
PCI Scores 65.22 67.65 62.52 63.85 60.98 60.36 57.95 58.37 58.63 56.37 56.29 58.41 57.51 58.96 54.07 53.23 52.70
Ranking 32 13 47 47 55 49 36 34 31 41 33 35 35 29 30 36 29

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Hai Duong
Year 2021 2022
Entry Costs 7.24 7.55
Access to land 7.37 7.35
Transparency 5.43 5.31
Time Costs 7.23 7.08
Informal Charges 7.24 6.81
Policy Bias 8.38 5.41
Proactivity 8.24 6.67
Business Support Policy 6.56 5.95
Labor Policy 6.64 5.61
Law & Order 7.83 7.73
Comparing Scores - Hai Duong With Other Province In Red River Delta Region
Year 2022 2021
Bac Ninh 69.08 69.45
Ha Nam 64.00 63.28
Ha Noi 66.74 68.60
Hai Duong 65.22 67.65
Hai Phong 70.76 70.61
Hung Yen 67.91 63.76
Nam Dinh 65.29 64.99
Ninh Binh 64.22 60.53
Quang Ninh 72.95 73.02
Thai Binh 65.78 62.31
Vinh Phuc 68.91 69.69
Rankings Over Time - Hai Duong
Year Rankings
2022 32
2021 13
2020 47
2019 47
2018 55
2017 49
2016 36
2015 34
2014 31
2013 41
2012 33
2011 35
2010 35
2009 29
2008 30
2007 36
2006 29
PCI score of Hai Duong
Year PCI Score
2022 65.22
2021 67.65
2020 62.52
2019 63.85
2018 60.98
2017 60.36
2016 57.95
2015 58.37
2014 58.63
2013 56.37
2012 56.29
2011 58.41
2010 57.51
2009 58.96
2008 54.07
2007 53.23
2006 52.70