The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hỏi đáp

Những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp, vui lòng xem dưới đây. Hy vọng bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chúng tôi.

1. Chỉ số Xanh cấp tỉnh là gì?
2. Vì sao cần xây dựng Chỉ số Xanh cấp tỉnh?
3. Chỉ số Xanh cấp tỉnh do tổ chức nào khởi xướng thực hiện?
4. Cách tiếp cận của Chỉ số Xanh cấp tỉnh?
5. Chỉ số Xanh có mối quan hệ như thế nào đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường?
6. Chính quyền các tỉnh, thành phố có thể sử dụng chỉ số Xanh cấp tỉnh trong hoạt động chỉ đạo, điều hành?
7. Chỉ số Xanh cấp tỉnh có vai trò gì đối với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư?
8. Chỉ số Xanh cấp tỉnh có mối quan hệ như thế nào với Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI?
9. Cách thức thúc đẩy tạo lập môi trường kinh doanh xanh và phát triển bền vững thông qua Chỉ số Xanh cấp tỉnh?
10. Chỉ số Xanh cấp tỉnh có quy trình xây dựng như thế nào?
11. Chỉ số Xanh cấp tỉnh được xây dựng dựa trên những nguồn thông tin, dữ liệu gì?
12. Chỉ số Xanh cấp tỉnh gồm những chỉ số thành phần nào?
13. Trọng số của Chỉ số Xanh cấp tỉnh?
14. Những chỉ tiêu cụ thể của Chỉ số thành phần Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu?
15. Những chỉ tiêu cụ thể của Chỉ số thành phần Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu?
16. Những chỉ tiêu cụ thể của Chỉ số thành phần Thúc đẩy thực hành xanh?
17. Những chỉ tiêu cụ thể của Chỉ số thành phần Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường?
18. Việc hoàn thiện chỉ số Chỉ số Xanh cấp tỉnh sẽ tiến hành như thế nào?
19. Cách thức sử dụng dữ liệu Chỉ số Xanh cấp tỉnh?
1. Chỉ số PCI là gì ?
2. Mục đích xây dựng chỉ số PCI là gì?
3. Những đơn vị nào xây dựng và công bố chỉ số PCI?
4. Quá trình thực hiện chỉ số PCI như thế nào?
5. Cách tiếp cận trong xây dựng Chỉ số PCI là gì?
6. Ai tham gia chấm điểm PCI?
7. Ai có thể sử dụng PCI?
8. PCI có những tác động lớn nào?
9. PCI đang được sử dụng trong chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp như thế nào ?
10. Phiếu điều tra PCI được xây dựng như thế nào?
11. Điều tra PCI triển khai theo phương thức nào?
12. Đề nghị giải thích về cách thức chọn mẫu điều tra PCI?
13. Quy trình xây dựng chỉ số PCI gồm mấy bước?
14. Cách tính toán điểm số cho một chỉ tiêu cụ thể là như thế nào?
15. PCI có bao nhiêu chỉ số thành phần?
16. Trọng số cụ thể của mỗi chỉ số thành phần trong PCI 2017 - 2021 là như thế nào?
17. Đề nghị giải thích về cách thức xác định trọng số trong PCI?
18. Cách thức phân nhóm xếp hạng trong chỉ số PCI 2017 là như thế nào?
19. Báo cáo PCI còn công bố Chỉ số cơ sở hạ tầng, vậy chỉ số này là gì?
20. Tại sao Cơ sở hạ tầng không được đưa vào trong Chỉ số PCI?
21. Tại sao cần hiệu chỉnh phương pháp luận PCI?
22. Phương pháp luận PCI sau mỗi lần hiệu chỉnh sẽ được duy trì bao lâu?
23. Sự khác nhau giữa PCI và PAPI
24. Theo Báo cáo PCI 2022, chỉ số PCI đã được điều chỉnh trọng số mới. Cụ thể là như thế nào như thế nào?