CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2018

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2018

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2017

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2017

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2016

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2016

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2015

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2015

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2014

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2014

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu