The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2023

Hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh tốt không chỉ là sự...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2022

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2022

Một thay đổi lớn của báo cáo PCI 2022 là lần đầu tiên...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2021

Báo Cáo Hồ Sơ Tỉnh 2021

Những thành tựu cải cách của Việt Nam thời gian qua đã...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2018

Báo cáo Hồ sơ tỉnh 2018

Báo cáo tóm tắt 10 chỉ số thành phần của 63 tỉnh...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu