Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

Tổng hợp dữ liệu PGI

STT Tên văn bản Ngày ban hành Loại file Thao tác
1 Dữ liệu Chỉ Số PGI 2022 11/04/2023 xlsx Tải về