CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông tin...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2018

Báo cáo PCI 2018

Gần 1,5 thập kỷ qua, việc công bố PCI đã thể hiện một bước...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2017

Báo cáo PCI 2017

Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2016

Báo cáo PCI 2016

Báo cáo PCI 2016 cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc về môi...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2015

Báo cáo PCI 2015

Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay hi vọng...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2014

Báo cáo PCI 2014

Báo cáo PCI năm 2014 đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu