The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Báo Cáo PGI-PCI 2023

Hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh tốt không chỉ là sự...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2022

Báo cáo PCI 2022

Một thay đổi lớn của báo cáo PCI 2022 là lần đầu tiên...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo Cáo PCI 2021

Báo Cáo PCI 2021

Những thành tựu cải cách của Việt Nam thời gian qua đã...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2020

Báo cáo PCI 2020

Năm 2020 vừa qua là một năm đặc biệt khi cộng đồng doanh nghiệp, hệ...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019

Báo cáo PCI 2019 công bố lần này có những thông tin...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu

Báo cáo PCI 2018

Báo cáo PCI 2018

Gần 1,5 thập kỷ qua, việc công bố PCI đã thể hiện một bước...

Xem thêm >>

Tải xuống tài liệu