CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kế hoạch hành động  Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng l

Kế hoạch hành động Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng l

Tác giả: UBND tỉnh

Ngày ban hành: 20 Tháng 2, 2020

Tóm tắt