Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

Bến Tre cải thiện, nâng cao Chỉ số Xanh cấp tỉnh đến năm 2025

Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) là chỉ số được đánh giá thông qua việc tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng quản trị môi trường tới chính quyền các cấp.
Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như: Mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.
Năm 2022, qua khảo sát và kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bến Tre được xếp thứ 13/63 tỉnh, thành cả nước, trong đó PGI tỉnh Bến Tre ở vị trí rất thấp so với cả nước, xếp thứ 62/63 tỉnh.
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, cải thiện và nâng cao kết quả đánh giá PGI tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Xanh cấp tỉnh của Bến Tre đến năm 2025. UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện đối với 4 chỉ số thành phần như: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành xanh; Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.
Việc cải thiện, nâng cao PGI Bến Tre nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đầu tư kinh doanh thân thiện môi trường; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, định hướng nhà đầu tư nâng cao năng lực và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn tại tỉnh Bến Tre.