CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

An Giang muốn vào nhóm hàng đầu cả nước về PCI

An Giang sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tốt cơ chế một cửa, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhằm duy trì và nâng cao thứ hạng của các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI…

An Giang đặt mục tiêu chỉ số PAPI, PCI trong nhóm 15 cả nước. Ảnh: angiang.gov.vn
Trong năm 2021, ngoài đặt mục tiêu Cải cách hành chính (PAR Index), Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ... đứng trong nhóm 15/63 tỉnh, thành phố cả nước, An Giang còn đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 20% trở lên; 98% TTHC trả kết quả đúng hạn và người dân được hỏi hài lòng về kết quả giải quyết, hài lòng với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
An Giang cũng phấn đấu tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; phấn đấu 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.
Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, nhằm duy trì và nâng cao thứ hạng của các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI…
An Giang tập trung sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định khi đủ điều kiện; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, rà soát, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần khi có đủ điều kiện theo quy định.
Để thực hiện hiệu quả cải cách hành chính trong thời gian tới, An Giang nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực tham mưu của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương tháo gỡ, khắc phục.
Tỉnh cũng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời, cung ứng nhiều giải pháp, cách thức để người dân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn hình thức giải quyết phù hợp.
Thời gian tới, An Giang triển khai, hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, hướng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh An Giang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Năm 2019, Chỉ số PCI An Giang đạt 66,44 điểm (tăng 2,79 điểm), xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2018 và thuộc nhóm điều hành khá. Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019 đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2018, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao, xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL.