The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trong năm 2020, tỉnh An Giang đang tích cực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và phục vụ các tổ chức và người dân ngày một tốt hơn.

Sở Nội vụ thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đối với chỉ số tính minh bạch: công khai quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) và các biểu mẫu hướng dẫn bằng nhiều hình thức. Thực hiện đúng những quy định đã được công bố công khai. Tăng tính hữu ích của Cổng thông tin điện tử của sở trong công khai, minh bạch các loại thông tin, tài liệu. Thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư, phản ánh của công dân, doanh nghiệp (DN) đối với việc thực hiện các TTHC; công vụ của công chức, viên chức.

Thực hiện chỉ số chi phí thời gian thực hiện các TTHC: nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức. Rà soát thêm một số TTHC có tính chất đơn giản để cắt giảm thời hạn giải quyết ngắn hơn theo quy định của pháp luật. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó nêu rõ lý do quá hạn và thời gian trả kết quả lần sau.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Thực hiện chỉ số chi phí không chính thức: công khai thông tin đường dây nóng tại trụ sở cơ quan, đơn vị và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, TTHC cho các tổ chức và người dân. Ban hành kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức về thái độ, trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho tổ chức và người dân. Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị làm trái pháp luật. Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức và người dân.

Đối với chỉ số tính năng động của chính quyền địa phương, thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân đối với cơ quan, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Lắng nghe ý kiến của công dân và DN qua hộp thư phản ánh điện tử và đường dây nóng hoặc phản ánh trực tiếp, xem đây là kênh phản biện về công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

Đối với chỉ số dịch vụ hỗ trợ DN: tham gia các lớp tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế, chính sách liên quan về hội nhập, cam kết hội nhập quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do (FTA)... Riêng chỉ số thiết chế pháp lý, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương ban hành liên quan đến hoạt động của DN để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, về chỉ số PCI trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch. Ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực nội vụ. Nâng cao trách nhiệm công vụ, giải quyết các TTHC của sở đạt hiệu quả cao. Rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực nội vụ không phù hợp, chồng chéo trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức trong cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức tăng cường trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ thân thiện; xây dựng nền hành chính phục vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2020, đặc biệt là thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhằm củng cố, duy trì và phát huy kết quả các chỉ số thành phần tăng điểm hàng năm.

Năm 2019, với sự quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện các giải pháp, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả theo từng ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý nhà nước. Trong đó, cải cách TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2019, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) An Giang đạt 66,44 điểm (tăng 2,79 điểm), xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so năm 2018 (năm 2018 đạt 63,65 điểm, xếp hạng 28/63) và thuộc nhóm điều hành “khá”.

Theo Báo An Giang