The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bắc Kạn: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thời gian qua, ngành Công Thương luôn chú trọng tập trung cải thiện các chỉ số PCI trong lĩnh vực phụ trách, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh.
Cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là động lực cốt lõi thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững, là cơ sở củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của các cấp, ngành, địa phương, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân trong tỉnh.
Triển khai thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020, hằng năm, Ban lãnh đạo Sở Công Thương đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo đến các phòng, đơn vị trực thuộc, để trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh.
Kết quả triển khai thực hiện cụ thể về tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận thông tin và áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo bình đẳng, tạo mọi điều kiện giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Sở Công Thương đã chủ trì và phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại theo quy hoạch như: Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 16/11/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035; Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020.
Bên cạnh đó, cải thiện chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” về tổ chức các hội chợ thương mại, xúc tiến thương mại, nhất là quảng bá các sản phẩm nông, lâm sản luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông lâm sản, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia tiến trình hội nhập và phát triển.
Từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã cấp, xác nhận cho các doanh nghiệp tổ chức được 60 hội chợ trên địa bàn; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức đưa doanh nghiệp của tỉnh tham gia 27 hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố; hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia 14 hội chợ triển lãm trong nước từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên 480 triệu đồng; hỗ trợ 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm của 60 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 720 triệu đồng; tổ chức được 17 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng cao tại các huyện trên địa bàn tỉnh.
Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương không còn phù hợp, tham mưu công bố công khai đến các tổ chức, cá nhân và Nhân dân được biết. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân giảm thiểu thời gian, chi phí đến làm thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo môi trường giao dịch thông suốt, hiện đại hóa nền hành chính công.
Triển khai duy trì tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện theo đúng quy trình một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đơn vị bố trí 01 công chức trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, lựa chọn người có trình độ phù hợp và khả năng giao tiếp tốt. Việc cập nhật sổ theo dõi trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, Sở có 05 TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông, đạt tỷ lệ 100%; 72/113 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 37/113 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 107/113 TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thực hiện công khai và thường xuyên cập nhật quy trình, thủ tục hành chính và các biểu mẫu hướng dẫn, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương, các quy hoạch; các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh… thông qua việc niêm yết tại trụ sở và đưa lên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các thông tin. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức như: Trang thông tin điện tử của Sở, văn bản hành chính, đối thoại trực tiếp…
Thực hiện công khai, minh bạch mức thu các loại phí: Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định đăng ký kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất ruợu, thuốc lá; phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng; phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm… để Nhân dân và doanh nghiệp biết, thực hiện.
Đồng chí Đinh Lâm Sáng- Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công Thương và của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tham mưu ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại theo quy hoạch. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, cụm công nghiệp Quảng Chu, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các dự án thủy điện vào trong Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn để kêu gọi đầu tư; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận thông tin và áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin, xây dựng và quảng bá hình ảnh của địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia và của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông, lâm sản, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia tiến trình hội nhập và phát triển./.