The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bạc Liêu: Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Nhằm tạo môi trường đầu tư và sản xuất - kinh doanh thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) hoạt động, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN, hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn DN tuân thủ các quy định pháp luật.
Hội nghị giao ban khối nội chính (mở rộng) của Tỉnh ủy. Ảnh: K.P
XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA
Hằng năm, căn cứ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, trong đó xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với DN. Nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao cho cơ quan thanh tra, không được đưa vào kế hoạch thanh tra đối với các cuộc thanh tra không đúng thẩm quyền, trái với định hướng chương trình thanh tra.
Các sở, ban, ngành, các địa phương căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý của ngành, địa phương và sự chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương; chủ động phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra. Tăng cường phối hợp tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, nhất là đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các DN không quá 1 lần/năm, không trùng lắp, chồng chéo và đều công khai trước cho DN biết. Từ đó hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; nội dung thanh tra giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao cho cơ quan thanh tra, không đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra không đúng thẩm quyền, trái với định hướng chương trình thanh tra.
XỬ LÝ CHỒNG CHÉO TRONG THANH TRA DN
Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 341 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.013 DN. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 274 cuộc với 876 DN; thanh tra, kiểm tra đột xuất 67 cuộc với 137 DN. Qua thanh tra đã phát hiện 203 DN vi phạm; trong đó, nhắc nhở, cảnh cáo 45 DN, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 158 DN với số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đồng thời thu hồi, chênh lệch tăng giá trị tài sản 2,7 tỷ đồng bổ sung vào giá trị DN; đã thu hồi nộp ngân sách tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt tỷ lệ 100%.
Hằng năm, theo yêu cầu, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ kế hoạch thanh tra, kết quả thực hiện thanh tra trên địa bàn tỉnh. Trường hợp kế hoạch thanh tra của tỉnh có chồng chéo với kế hoạch kiểm toán, phải chủ động báo cáo Kiểm toán Nhà nước để phối hợp xử lý chồng chéo.
Đặc biệt, năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có chức năng thanh tra, kiểm tra, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Bà Bùi Thanh Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với DN theo kế hoạch, nếu phát hiện DN đã được cơ quan khác thanh tra, kiểm tra thì đoàn thanh tra đến sau không thực hiện thanh tra, kiểm tra nữa. Ngoài ra, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn được các cơ quan chuyên môn kết hợp với việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở kinh doanh hoặc kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, từ đó làm giảm tần suất các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với DN.
Xác định phát triển của DN góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao nhận thức về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và vai trò vị trí của DN. Qua đó, cộng đồng DN thêm tin tưởng vào những thay đổi, cải cách của Trung ương và sự quyết tâm thay đổi, thu hút đầu tư của tỉnh.