CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bạc Liêu: Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi và thu hút các dự án

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trong 3 tháng cuối năm 2016, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và thu hút các dự án...

Tập trung thực hiện lộ trình, giải pháp để chủ động hội nhập quốc tế; quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); khẩn trương rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế; đồng thời thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; triển khai dịch vụ công trực tuyến cho bộ phận một cửa của một số sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố ở mức độ 3 và 4 gắn với cải cách hành chính; triển khai phần mềm một cửa điện tử cho các huyện, thị xã: Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi và thu hút các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp và các dự án đầu tư phát triển lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020” theo tinh thần Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013 - 2020” và các dự án đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp, điện phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản.

Đảng Cộng Sản