The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bắc Ninh: Tạo đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra, cũng như thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngay từ những ngày đầu năm mới, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo đột phá, động lực và thiết thực trong cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh bền vững.
Trong Chỉ thị, UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng: Tạo chuyển động nhanh trong công tác cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI Bắc Ninh). Rà soát, tổ chức thực thi chính sách và pháp luật hiệu quả hơn, khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Tạo chuyển biến về cách ứng xử, nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; Tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận hiệu quả về xây dựng thành phố thông minh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp… Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ công và cơ quan nhà nước. UBND tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện việc luân chuyển, xem xét thay thế cán bộ có biểu hiện thiếu tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, giải quyết công việc chậm trễ, gây khó khăn, sách nhiễu hoặc các trường hợp có phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về tinh thần phục vụ chưa tốt. Nhất là các thủ tục liên quan đến giới thiệu địa điểm, đăng ký kinh doanh, quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, điều kiện kinh doanh…
Thực hiện có hiệu quả cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết TTHC, tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục và thời gian thực hiện, nhất là những thủ tục có tần suất giao dịch lớn, thực hiện liên thông thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật. UBND các huyện, thành phố đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đối với phòng, ban và cấp xã từ năm 2022. Các đơn vị, địa phương tiếp tục đào tạo, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho cán bộ liên quan đến công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC các cấp; nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để xử lý hoặc phản ánh kịp thời tới các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Là đơn vị liên quan trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp, ngay sau khi Chỉ thị 02/CT-UBND được ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh triển khai nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả. Trong đó, tập trung nâng cao tinh thần phục vụ trong tiếp xúc, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm HCC tỉnh, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ phản ứng nhanh Ba nhất, Tổ Hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận hiệu quả về xây dựng thành phố thông minh. Tham mưu cho tỉnh các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Nhờ đó, trong năm 2021, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh qua môi trường mạng trên địa bàn tỉnh đạt 98,14%, đứng thứ 3 cả nước; số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại cao hơn số doanh nghiệp giải thể... Trong tháng 1-2022, toàn tỉnh có 234 doanh nghiệp thành lập mới, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 95,7%, đứng thứ 4 cả nước.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đều nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh, nâng cao tinh thần phục vụ, thân thiện, tận tâm trong tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kiến nghị, tạo chuyển động nhanh trong công tác CCHC gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, các chỉ số quản trị địa phương nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trước những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, góp phần tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022.