CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 897/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2022.
Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.
Nhất là phải xác định công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (chuyển đổi số) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như trong hoạt động công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và chính quyền cấp xã, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh. Tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.
Tiếp tục thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Bộ thủ tục hành chính mới ban hành; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không phù hợp; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.
Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của các ngành, các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao,… theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập.
Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để phát hiện các nội dung không phù hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi, đối thoại với tổ chức, công dân trên các phương tiện truyền thông… qua đó, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh năm 2022 thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.