The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bản tin PCI Quý 1 năm 2024

Tin nổi bật trong Bản tin quý này, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Bên cạnh những tin tức tóm lược về nỗ lực cải cách hành chính, các hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp cũng như các đề án và chương trình hành động cải thiện Chỉ số PCI của các tỉnh, thành phố, chúng tôi tiếp tục gửi tới Quý vị tin tức về các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và cải thiện Chỉ số PGI tại các địa phương.