CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 3 năm 2017

Các sự kiện nổi bật nhất trong hoạt động quý 3 năm 2017 là các Khóa tập huấn Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên về thực tiễn tốt trong cải thiện môi trường kinh doanh địa phương: Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, quận, huyện; Tập huấn cán bộ VCCI về khai thác, sử dụng PCI và các dữ liệu điều tra trong hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh địa phương và xây dựng pháp luật; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ; Các câu chuyện thành công của các địa phương...