CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 3 năm 2018

Bên cạnh những tin tức tóm lược về những nỗ lực cải cách hành chính và các hoạt động tích cực trong hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trên cả nước trong thời gian qua, những phân tích, đánh giá về môi trường kinh doanh của khu vực Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên, cùng những khuyến nghị để cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương trong khu vực này là nội dung nổi bật của Bản tin PCI Quý 3 năm 2018.