CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bến Tre: Duy trì, cải thiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính

Trong quý III-2021, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã công bố các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Theo đó, tỉnh Bến Tre có kết quả khá tốt, như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hạng 8/63, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hạng 8/63, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) hạng 20/63, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) hạng 44/63 (tăng 19 bậc so với năm 2019).
Để đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đạt được nhằm duy trì, cải thiện chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 7102, ngày 29-10-2021, về duy trì, cải thiện chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX năm 2021.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm. Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ tại kế hoạch số 7018 (ngày 29-12-2020 của UBND tỉnh về kế hoạch công tác CCHC năm 2021), hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công; kịp thời phản ánh những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết. Nghiên cứu áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới để công tác CCHC có hiệu quả.
Chỉ đạo nghiên cứu các báo cáo phân tích, đánh giá và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời chấn chỉnh và đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm góp phần nâng cao các chỉ số chung của tỉnh.
Quan tâm triển khai các giải pháp cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.
UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung về CCHC của tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp triển khai toàn diện, hiệu quả các công tác CCHC; tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, đạt điểm thấp của các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI; khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2021.