The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bình Định đăng ký tham gia một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, chương trình mà Bình Định đăng ký tham gia gồm có các hoạt động: Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các DNNVV; Cung cấp thông tin hỗ trợ DN thông qua Cổng Thông tin DN của Cục Phát triển DN; Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua hoạt động phái cử Tình nguyện viên cao cấp Nhật Bản hỗ trợ tư vấn cải tiến tại hiện trường của DN; Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015; Chính sách vay vốn từ Quỹ phát triển DNNVV; Tín dụng đầu tư của Nhà nước; Bảo lãnh cho DNNVV vay vốn ngân hàng thương mại thông qua hệ thống Ngân hàng Phát triển...
Được biết, các hoạt động trên sẽ góp phần tạo điều kiện cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động, tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời góp phần từng bước nâng cao điểm số của các chỉ số thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI.

VIẾT HIỀN

Theo Báo Bình Định

Ngày 14/09/2014