The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bình Phước: Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, tiếp doanh nghiệp định kỳ 2 tuần 1 lần

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về tổ chức gặp mặt, tiếp doanh nghiệp (DN) định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Theo đó, mục đích nhằm thể hiện vai trò và sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành với cộng đồng DN, doanh nhân, nhà đầu tư; thúc đẩy DN, nhà đầu tư cởi mở, mạnh dạn, tích cực kiến nghị, hiến kế trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển chung của tỉnh.

Thông qua đối thoại trực tiếp để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thân thiện, hấp dẫn, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Việc tổ chức gặp mặt, tiếp DN được thực hiện định kỳ 2 tuần 1 lần (vào sáng thứ tư tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng), hoặc họp đột xuất khi cần thiết, tại trụ sở UBND tỉnh. Về phía tỉnh, tùy theo tình hình thực tế sẽ mời thành phần tham dự phù hợp; về phía doanh nghiệp sẽ mời Hiệp hội DN nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân cựu chiến binh, Hội Điều và các DN, doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nội dung làm việc tập trung: Trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của DN trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, để có giải pháp giải quyết những tồn tại, kiến nghị, tạo điều kiện cho DN phát triển. Đồng thời thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, quy định mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN. Các DN, nhà đầu tư trình bày những nội dung quan tâm tìm hiểu, khảo sát nghiên cứu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo Báo Bình Phước