CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cam Ranh: Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 trên địa bàn thành phố

Nhằm quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, góp phần tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Truyền tải các thông điệp nhất quán của chính quyền địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, đối thoại và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Cam Ranh vừa xây dựng Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 25/3/2021 về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 trên địa bàn thành phố Cam Ranh. Một số nội dung trọng tâm kế hoạch như sau:
Mục tiêu kế hoạch: Quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. - Phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, góp phần tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. - Truyền tải các thông điệp nhất quán của chính quyền địa phương về cải thiện môi trường kinh doanh, đối thoại và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố
Nhiệm vụ chung
- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh, Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của thành phố và các nội dung nêu tại Kế hoạch này. - Tăng cường công tác thông tin và truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.
- Quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức về đạo đức công vụ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh tại thành phố; Tổ chức đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức được cử làm việc liên quan đến thủ tục hành chính để có kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, đào tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác khác đối với những cán bộ công chức không đáp ứng điều kiện về trình độ, tác phong làm việc.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, nhũng nhiễu, gây phiền hà và đòi hỏi các chi phí không chính thức đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của các công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.
- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích.
- Công khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài liệu ngân sách, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, danh mục dự án đầu tư công trung hạn…; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng; công bố rộng rãi địa chỉ đường dây nóng, trả lời nhanh các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước.
- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; đảm bảo sự phối hợp và kế thừa trong hoạt động của các cơ quan, thực hiện thanh tra, kiểm tra tránh chồng chéo gây khó khăn không cần thiết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đảm bảo việc kiểm tra không quá 01 lần trong năm đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.