The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Cao Bằng: Công bố kết quả khảo sát, đánh giá DDCI năm 2022

Sáng 10/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC); công bố kết quả khảo sát, đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

  Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố.

  Các đại biểu dự hội nghị.

  Năm 2022, tỉnh ban hành 75 văn bản quy phạm pháp luật đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc trình tự, thủ tục; các cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 43 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, công bố mới 154 TTHC; sửa đổi, bổ sung 193 TTHC; bãi bỏ 80 TTHC; chuẩn hóa 133 TTHC; cắt giảm thời hạn giải quyết 135 TTHC; ban hành 31 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

  Hiện, tỉnh có 2.192 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh (trong đó, cấp tỉnh 1.731 TTHC, cấp huyện 297 TTHC, cấp xã 194 TTHC). Cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định. 99,50% hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn; 99,29% hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn; 98,38% hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn.

  100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và 75% cấp xã được trang bị máy móc phục vụ công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc; 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 97% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% hệ thống được kết nối thông suốt với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng một cửa điện tử tỉnh được triển khai đồng bộ đến các sở, ban, ngành, địa phương; 256 cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đang hoạt động. Tạo lập 8.511 thư điện tử công vụ (email) cho cán bộ, công chức, viên chức; tích hợp 2.650 chứng thư số chuyên dùng; cung cấp 1.730 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3; tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia 1.209 DVC trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 86,61%; 72,37% DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ; 24,03% hồ sơ được xử lý trực tuyến…

  Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được chú trọng thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm, thành lập, tổ chức lại 3 tổ chức hành chính, 9 đơn vị sự nghiệp; ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 15 cơ quan, đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập… Kết quả Chỉ số DDCI của tỉnh năm 2022 ở mức trung bình, đạt 66,25 điểm với các sở, ngành và 65,83 điểm với các huyện/Thành phố.

  Năm 2023, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật và cải thiện chỉ số CCHC (PAR INDEX); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…; đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư...

  Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, yếu kém, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2022; tập trung phân tích, thảo luận các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để đưa ra những định hướng, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong năm 2023.

  Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Phân công, phân việc đúng người, theo năng lực, nhất là công chức tham mưu thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân; đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số, an toàn thông tin tại địa phương; tăng cường ứng dụng các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp với điều kiện địa phương hướng tới người dân và doanh nghiệp.

  Ngay sau hội nghị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố căn cứ Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh để cụ thể hóa, triển khai ngay Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là các nhiệm vụ, đề án cần hoàn thành trong quý I/2023. Cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện đúng, đủ các quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai sáng tạo các giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của chính quyền; đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với thực hiện có hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các TTHC về đất đai, tài nguyên, môi trường…

  Tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng nhằm đẩy mạnh công tác CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2023 và các năm tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

  Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022.

  Theo Báo Cao Bằng