CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cao Bằng nỗ lực cải thiện PCI

Những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.
Xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
Coi cải thiện chỉ số PCI là nhiệm vụ ưu tiên
Trong giai đoạn 2017-2020, nhiều hành động quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đã được triển khai. Trong đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020. Thông qua việc tổ chức thực hiện Đề án, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong những năm qua từng bước được cải thiện. Năm 2020, tỉnh Cao Bằng xếp vị trí thứ 54 trong bảng tổng sắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 04 bậc so với năm 2017 và tăng 9 bậc so với năm 2016.
Trong giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát cần thực hiện là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”. Đây là kim chỉ nam để các cấp, các ngành nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, kinh doanh.
Để thực hiện đạt mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định ba nội dung đột phá và xây dựng ba chương trình trọng tâm, trong đó, một trong ba chương trình trọng tâm là: “Xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn, đột phá, khác biệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Cao Bằng”.
Với những nỗ lực đó, Tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Trong năm 2021, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 127 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 784,317 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 6,17 tỷ đồng. Lũy kế từ trước đến nay có 1.765 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 21.240 tỷ đồng. Tổng số dự án được cấp mới Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2021 là 16 dự án, với tổng vốn đăng ký là 703,379 tỷ đồng, tăng hơn 3 dự án và tăng gấp 3,9 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020 (13 dự án với tổng vốn 176,83 tỷ đồng). Số dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 dự án, trong đó có 7 dự án đăng ký điều chỉnh tổng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm là 1.215 tỷ đồng.
Mục tiêu tăng mỗi năm 3 bậc xếp hạng PCI
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua, tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh hiện nay đang ở mức trung bình, chưa thực sự có bước đột phá mạnh mẽ và vượt bậc so với các tỉnh, thành phố khác trong vùng và cả nước.
Với quyết tâm cao trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngay trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, Cao Bằng đề ra mục tiêu trong giai đoạn tới là đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX đã đề ra. Bên cạnh đó, cải thiện hình ảnh của Cao Bằng về môi trường đầu tư, kinh doanh với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nâng cao chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, phát triển bền vững thông qua việc cải thiện xếp hạng của các bộ chỉ số: PCI, Cải cách hành chính. Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Đặc biệt, tỉnh Cao Bằng phấn đấu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh tăng bình quân mỗi năm 3 bậc trở lên. Từ đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương theo hướng minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đưa Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Xác định phương châm hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, khát vọng phát triển”, tỉnh Cao Bằng luôn luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiến tới xây dựng Cao Bằng trở thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư, xứng đáng với truyền thống quê hương cội nguồn của cách mạng.