CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cục QLTT Lạng Sơn: Thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2020

Mới đây, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 600/KH-CQLTT về việc thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2020.
Lực lượng QLTT Lạng Sơn kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa
Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 7/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2020 (DDCI).
Ngày 12/6/2020, Cục QLTT Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 600/KH-CQLTT về việc thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2020. Theo đó, Cục cùng 23 sở, ban, ngành liên quan và 11 huyện, thành phố của tỉnh thực hiện đánh giá Bộ chỉ số DDCI năm 2020.
Trên cơ sở doanh nghiệp chấm điểm 8 chỉ số thành phần chung, gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian của doanh nghiệp; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Vai trò người đứng đầu; Tính năng động và hiệu lực của hệ thống.
Bộ chỉ số được tổng hợp cho từng đơn vị, nhằm mục đích: Tạo động lực cạnh tranh và cải cách cấp cơ sở thông quan xếp hạng thường niên; trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan vào cuộc cùng chính quyền tỉnh liên tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành kinh tế hướng tới môi trường thuận lợi, tăng trưởng bền vững, DDCI vừa giúp chẩn trị hạn chế cấp tỉnh, vừa giúp điều phối và duy trì động lực cải cách cấp cơ sở.
Để thực hiện đánh giá DDCI năm 2020 đạt điểm số cao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bền vững, Cục QLTT Lạng Sơn đã ban hành một số giải pháp tương ứng, thiết thực: Thực hiện duy trì cập nhật thông tin về hoạt động của các đơn vị trực thuộc, thông tin tuyên truyền pháp luật, thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Cục trên Trang thông tin điện tử của Cục (http://langson.dms.gov.vn).
Kịp thời cung cấp thông tin hoạt động của Cục cho cơ quan báo chí theo quy định; công khai kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kế hoạch thanh tra chuyên ngành bằng các hành thức theo quy định.
Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 bảo đảm vận hành các quy trình có hiệu quả.
Thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra định kỳ, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm đúng tiến độ, theo quy trình quy định nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng không cần thiết đến thời gian của doanh nghiệp.
Thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực thuộc vi phạm quy trình nghiệp vụ, vi phạm đạo đức công vụ. Chủ động phòng ngừa, giáo dục và phát hiện, xử lý đối với công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
Thực hiện hoạt động công vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; bình đẳng trong giải quyết các kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại liên quan theo thẩm quyền (nếu có). Kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan nhằm bảo vệ cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến cơ quan QLTT.
Lãng đạo Cục quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân thường xuyên theo quy định.
Tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước, trong tỉnh.
Tiếp tục phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong chỉ đạo, điều hành, giám sát thực hiện và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
Được biết, Cục QLTT Lạng Sơn là một trong số ít Cục QLTT địa phương lần đầu tiên tham gia đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành năm 2020 (DDCI).