The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đắk Nông phấn đấu chỉ số PCI năm 2023 tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2022

Ngày 16/3/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh để ra một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Cải thiện và nâng vị trí xếp hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp (PCI) năm 2023 toàn quốc; phấn đấu chỉ số PCI năm 2023 tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2022.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hiệu quả triển khai các dự án đầu tư; phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trở lại; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh so với năm 2022.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 22/NQ/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung 06 nhóm nhiệm vụ và phải pháp chủ yếu sau:

(1) Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình.

(2) Tập trung quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân để triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu về cải cách hành chính năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 04/01/2023.

(3) Tiếp tục nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện, phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời, hiệu quả công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

(4) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và địa phương được giao đầu mối các chỉ số thành phần PCI cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 710/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2022 và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông; tập trung nghiên cứu, phân tích chi tiết từng chỉ số thành phần sau khi có kết quả PCI 2022 và ban hành chương trình/kế hoạch hành động năm 2023 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

(5) Kịp thời rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không còn phù hợp, trái với quy định của pháp luật; những vướng mắc còn chồng chéo, mâu thuẫn gây cản trở cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(6) Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Theo Cổng thông tin Đắc Nông