The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đắk Nông và hành trình cắt giảm 20% thủ tục hành chính

Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, nền hành chính tỉnh Đắk Nông liên tục được cải thiện. Kết quả này là nhờ tỉnh có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC).

Nâng cao trách nhiệm
Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười ký ban hành ngày 27/12/2023 đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngoài công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công tỉnh thì tỉnh chú trọng công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC các cấp.
cchc-1(1).jpgĐoàn kiểm tra liên ngành về công tác CCHC kiểm tra công tác CCHC tại Sở KH -ĐT
Đắk Nông chú trọng đơn giản hóa TTHC bằng việc ngay từ đầu năm, tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, chú trọng một số lĩnh vực trọng tâm như: đất đai, xây dựng, môi trường đầu tư kinh doanh... Các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần, trách nhiệm rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện, các ngành, địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ số để cải tiến các quy trình, thủ tục của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trọng tâm là trong giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; liên thông giữa các cơ quan hành chính, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính Nhà nước; trong thanh toán trực tuyến về hồ sơ TTHC. Các đơn vị, địa phương tổ chức kiện toàn và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.
Cùng với đó, việc tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được bố trí kinh phí và đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/1/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 100% UBND cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Đắk Nông tập trung rà soát, cấu trúc lại quy trình TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm. Tỉnh tăng cường công tác liên thông, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công được tăng cường.

Hiện nay, tổng số TTHC tại các cấp trên địa bàn tỉnh là 1.710 TTHC; trong đó: cấp tỉnh có 1.392 TTHC (628 TTHC toàn trình, 764 TTHC một phần); cấp huyện có 201 TTHC (124 TTHC toàn trình, 77 TTHC một phần); cấp xã có 117 TTHC (52 TTHC toàn trình, 65 TTHC một phần). Tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của ngành dọc tại bộ phận một cửa các cấp theo quy định. 100% TTHC và các quy định liên quan về TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời trên cổng dịch vụ công quốc gia; cổng dịch vụ công của tỉnh.

Cắt giảm 20% thủ tục hành chính
UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị rà soát, phân cấp, ủy quyền TTHC bảo đảm phù hợp, khả thi nhằm giảm tầng nấc, khâu trung gian. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất phân cấp cho các sở, ngành và UBND cấp huyện.
kbnn(1).jpgKho bạc Nhà nước tỉnh là một trong những đơn vị cấp tỉnh luôn dẫn đầu về Chỉ số CCHC
Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành đề xuất phân cấp cho UBND cấp huyện. Các TTHC cấp huyện thuộc thẩm quyền thì phân cấp xuống cho UBND cấp xã.
Các sở, ngành, địa phương phải rà soát ít nhất 50% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý trong năm 2023. Sau khi rà soát, các đơn vị đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí TTHC. Số 50% TTHC còn lại sẽ rà soát trong năm 2024.
Ngoài việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành, địa phương số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Các đơn vị tái sử dụng dữ liệu số hóa đã có trong hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, dần bỏ hồ sơ giấy…
Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị thường xuyên công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong TTHC, dịch vụ công. Việc công khai rộng rãi được thực hiện định kỳ hàng tháng để chính quyền, Nhân dân được biết.
Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 1/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.
Quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu và triển khai hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành dựa trên nền tảng số… Đẩy mạnh triển khai, thực hiện hoàn thành đúng và trước hạn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thông qua hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2024; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
huong-dan(1).jpegBộ phận một cửa Công an tỉnh hướng dẫn người dân sử dụng máy tính thông minh trong giải quyết TTHC
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò người đứng đầu. Từng sở, ban, ngành, huyện, thành phố bám sát chủ đề trọng tâm của kế hoạch CCHC để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch CCHC năm 2024 tại đơn vị bảo đảm phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tỉnh Đắk Nông đưa ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index) đạt thứ hạng từ 40 trở lên; Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt từ 90% trở lên; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm trung bình; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm trung bình cao.

Theo Báo Đắk Nông