The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đồng Tháp: Ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và địa phương

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Đồng Tháp.
DDCI tạo động lực cải cách việc nâng cao chất lượng quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp
Theo đó, DDCI thuộc tỉnh Đồng Tháp nhằm mục đích đánh giá năng lực của các sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố và trên khía cạnh điều hành kinh tế. Từ đó, tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu cụ thể của DDCI nhằm đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Từ đó, có sự so sánh, đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị trong giải quyết TTHC và triển khai các hoạt động liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền các huyện, thành phố. Từ đó, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
Cùng với đó, tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan; thu thập các thông tin góp ý của doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh.
Đối tượng được khảo sát là các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất đến thời điểm khảo sát.
Việc khảo sát, đánh giá sẽ được tiến hành đối với một số các sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn trên cơ sở nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, các địa phương và sở, ban, ngành tỉnh được đánh giá DDCI năm 2022 là tất cả huyện, thành phố thuộc tỉnh; 12 Sở gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Y tế; cùng 6 ban, ngành: Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế; Cục Hải quan; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Quản lý thị trường.
DDCI thuộc tỉnh Đồng Tháp được xây dựng trên cơ sở kế thừa các chỉ số thành phần cơ bản của Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đồng thời có xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh của tỉnh. Đó là, tiếp cận, minh bạch thông tin và chuyển đổi số; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động; vai trò của người đứng đầu; tiếp cận đất đai và cơ sở hạ tầng.
UBND tỉnh đề ra lộ trình thực hiện, tháng 12/2023, ban hành DDCI thuộc tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 1 - 3/2024, tổ chức khảo sát, đánh giá; tháng 4/2024, nhập số liệu, phân tích, viết báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt; Quý II/2024, tổ chức hội nghị công bố kết quả, xếp hạng DDCI năm 2022...