CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Gia Lai: Đột phá từ cải cách hành chính

Nhận thức việc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.

Với mục đích duy trì và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ngày 14/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2016 nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 60%, duy trì và nângcao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc của các cơ quan,đơn vị, địa phương.

Xác định trọng tâm

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai cải cách hành chính đồng bộ và hiệu quả trên cả 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ và văn hóa công sở.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đã đơn giản hóa được nhiều thủ tục hành chính, từng bước giảm thời gian giải quyết, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương đã từng bước hoàn thiện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 18/20 cơ quan hành chính cấp tỉnh và 17/17 đơn vị cấp huyện, 9 đơn vị cấp xã triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”. Việc xử lý thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương đã được công khai trên mạng internet, kết nối, cung cấp thông tin theo thời gian thực tế với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, giúp lãnh đạo các cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và người dân cũng có thể theo dõi, phản ánh, góp ý. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn đã tăng lên đáng kể với hơn 90%; công chức tham gia đã tăng cường ý thức trách nhiệm, ứng xử văn hóa và năng suất xử lý công việc.

Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai cải cách hành chính đồng bộ và hiệu quả trên cả 6 lĩnh vực: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Tỉnh Gia Lai cũng đặc biệt chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án nhằm giúp DN, người dân tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan… Với quan điểm coi các nhà đầu tư đến với Gia Lai là công dân của Gia Lai, thành công của các nhà đầu tư là thành công của Gia Lai, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác niêm yết công khai, rõ ràng, cụ thể quy trình thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của các sở, ngành…

Đặc biệt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính chuyển biến tích cực, đã cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 54 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai ở tất cả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp “Trung ương-tỉnh-huyện-xã” kết hợp với ứng dụng chữ ký số; hơn 60% công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin, công việc.

Hướng tới DN

Với nỗ lực của chính quyền, các sở ban ngành, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai luôn rất khả quan: tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2016 tiếp tục phát triển: tốc tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 3.360 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 17.050 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 38,2 triệu đồng/người, Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp…

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Gia Lai tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính hàng năm với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với lộ trình chung của tỉnh và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, địa phương, gắn với xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao trong giai đoạn mới. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật và kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu nếu để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với việc xem xét thi đua khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức.

Cùng với đó, Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép con không phù hợp, rút ngắn thời gian và tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường và tổ chức tốt các buổi giao ban trực tuyến, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến; đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng, trang thông tin điện tử do các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên cung cấp. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính, tổ chức và cá nhân; đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính thông qua mạng điện tử ở các lĩnh vực: hải quan, thuế, đầu tư, cấp phép kinh doanh, cấp phép xây dựng, đất đai… Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan,đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hương Thu

Enternews