CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Gia Lai tập trung cải thiện chỉ số PCI

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Kế hoạch đề ra mục tiêu là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Tỉnh phấn đấu vào tốp 20 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào năm 2025.
Một số mục tiêu cụ thể được đề ra trong kế hoạch gồm: tập trung cải thiện chỉ số PCI, phấn đấu cải thiện 10 chỉ số thành phần, đặc biệt là phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phụ trách đầy đủ 218 chỉ số con thuộc 10 chỉ số thành phần PCI; tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, phấn đấu giảm 30-70% thời gian so với quy định của pháp luật; tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19.