The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hà Nội tiếp tục rà soát, thống nhất nhận diện thương hiệu bộ phận “một cửa hiện đại”

UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 343/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2023 của thành phố Hà Nội.

thu-tuc-hanh-chinh.jpgGiải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Quang
Trong 9 tháng năm 2023, công tác cải cách hành chính của thành phố tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt trong toàn hệ thống chính trị thành phố về nội dung này. Qua đó góp phần thực hiện triệt để việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống chính trị của thành phố.
Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai mô hình bộ phận “một cửa hiện đại”, xây dựng Bộ nhận diện bộ phận thủ tục hành chính thành phố Hà Nội đồng bộ, thống nhất trên toàn thành phố, tạo điều kiện để người dân, tổ chức dễ dàng nhận biết nơi tiếp nhận thủ tục hành chính và giúp cơ quan nhà nước đầu tư, cải tạo, quản lý bộ phận “một cửa” bảo đảm theo chuẩn quy định “một cửa hiện đại”.
Đáng chú ý, thành phố đã thông qua một số mức thu phí, lệ phí, trong đó không thu phí, lệ phí đối với cá nhân, tổ chức khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng đến hết ngày 31-12-2025. Đây là một trong những giải pháp để khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố.
Việc triển khai đưa vào vận hành chính thức 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung thành phố cũng đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đến các cấp chính quyền thành phố được đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời dựa trên dữ liệu số, qua đó thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện 11 nhóm nội dung về cải cách hành chính. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung các nguồn lực, giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch duy trì, cải thiện, nâng cao chỉ số PARINDEX, SIPAS, PCI năm 2023…
Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, thống nhất nhận diện thương hiệu bộ phận “một cửa hiện đại” tại các cơ quan, đơn vị của thành phố; thực hiện rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tối ưu hóa các quy định, quy trình hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, phòng chống cháy, nổ…