CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hậu Giang: Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2015-2016

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2016. Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, năm 2015, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của tỉnh được rút ngắn hoặc cải thiện theo quy định chung của Chính phủ như: rút ngắn thời gian nộp thuế; phấn đấu tăng tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử nhằm tăng tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đến ngày 30-9 năm nay đạt 90% doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua mạng; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm việc hoàn thuế theo đúng thời gian quy định. Triển khai thực hiện các thủ tục khởi sự kinh doanh tối đa 3 ngày làm việc; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng 20 ngày, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tải sản khác gắn liền với đất là 7 ngày, giao đất và cho thuê đất là 20 ngày, chuyển mục đích sử dụng đất là 15 ngày.

Riêng năm 2016, sẽ tiếp tục phấn đấu cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh của tỉnh theo quy định của Chính phủ như củng cố, duy trì các kết quả đạt được trong khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc...; đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng (trong đó bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan liên quan như chấp thuận đấu nối điện, nước, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, độ tĩnh không...).

NGUYỄN NGUYỄN

Theo Báo Hậu Giang ngày 16/07/2015