The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hưng Yên: Tạo đột phá trong cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Năm 2023, với tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, công tác CCHC của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.
Giờ làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng YênGiờ làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là khâu đột phá nhằm hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, năm 2023, UBND tỉnh ban hành 50 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trong tỉnh với tổng số 415 TTHC; ban hành 4 quyết định công bố 12 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành. Đồng thời, triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hưng Yên tập trung, thống nhất trên địa bàn tỉnh, phục vụ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC; cung cấp, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).
Hiện nay, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã bảo đảm yêu cầu về an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và là 1 trong 13 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước đáp ứng 100% yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định; kết nối với Phần mềm dịch vụ công liên thông, hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trung ương. Hệ thống hiện đang cung cấp 628 DVCTT một phần, 1.020 DVCTT toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; tích hợp 1.362 DVCTT trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2023, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt 88,2%.
Với mục tiêu xây dựng một nền hành chính của tỉnh năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và tổ chức, năm 2023, tỉnh đã có nhiều chính sách mới, đột phá, có tác động tích cực đến quản lý tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC). Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Trong đó, tiếp tục giảm 1 phòng chuyên môn thuộc sở và 1 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm 9 đơn vị sự nghiệp công lập; giải quyết chế độ tinh giản biên chế, thôi việc theo nguyện vọng, về hưu trước tuổi đối với 50 người. Việc đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng CB,CC,VC có năng lực ngày càng được chú trọng.
Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025. Điều này giúp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động hơn trong việc triển khai, giám sát và kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước...
Người dân tìm hiểu ứng dụng Cổng thông tin 1022 Hưng Yên để tra cứu và được hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trực tuyếnNgười dân tìm hiểu ứng dụng Cổng thông tin 1022 Hưng Yên để tra cứu và được hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn một số hạn chế tồn tại như: Việc cập nhật, niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND một số địa phương chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định; tỉ lệ hồ sơ nộp qua DVCTT còn thấp; một số sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chưa thật sự chủ động tuyên truyền về CCHC và một số cơ quan, đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp tổ chức bộ máy...
Xác định việc nâng cao chỉ số CCHC là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, ngày 21/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2024. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước, điểm chỉ số tăng cao hơn so với năm 2023. Vị trí xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh tăng 2 - 5 bậc. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao hơn năm 2023.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, đòi hỏi các ngành, địa phương trong năm 2024 cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Xác định đầy đủ vai trò, trách nhiệm của CB,CC,VC và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện CCHC. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB,CC,VC nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của từng cá nhân, tổ chức. Công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành có hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện đánh giá, xếp hạng CCHC các sở, ban, ngành, địa phương khách quan, chính xác. Khen thưởng kịp thời những CB,CC,VC hoàn thành tốt nhiệm vụ; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về CCHC. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho hạ tầng thông tin, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết dịch vụ công.
Bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tin rằng Hưng Yên tiếp tục tạo bước đột phá mới trong CCHC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong những năm tiếp theo.