The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Khánh Hòa: Tìm giải pháp nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh

Ngày 30/6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số: Cải cách hành chính (PAR-INDEX); hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 và bàn giải pháp tiếp tục cải thiện các chỉ số đánh giá tỉnh.
Khánh Hòa tìm giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá

Trong năm 2022, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa đạt 86,19/100 điểm, tương ứng Chỉ số CCHC đạt 86,19% (tăng 1,08% so với năm 2021, tăng liên tục trong 4 năm qua), cao hơn 1,4% chỉ số trung bình chung của các tỉnh, thành phố, xếp hạng 25/63 (tăng 23 bậc so với năm 2021).
Các lĩnh vực có chuyển biến tích cực, 3/7 lĩnh vực có kết quả chỉ số tăng so với năm 2021, trong đó cải cách tài chính công xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố; cải cách thể chế từ vị trí thứ 57 năm 2021 vươn lên 10/63 tỉnh, thành năm 2022; cải cách chế độ công vụ từ vị trí thứ 49 năm 2021 vươn lên 20/63 tỉnh, thành phố năm 2022…
Bên cạnh đó, một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra như: Cải cách thủ tục hành chính (xếp 53/63 tỉnh, thành phố, giảm 7,71%), xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (chỉ số đạt 77,4%, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố, giảm 16.24%). Kết quả mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2022 còn thấp, chưa đạt so với kỳ vọng (chỉ số dưới 80%, xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố).
Trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đạt 67,74 điểm (cao nhất trong vòng 10 năm qua), xếp thứ 16/63 tỉnh, thành, tăng 28 bậc so với năm 2021 (44/63), lọt vào top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022.
So với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, tỉnh Khánh Hòa có điểm số PCI xếp thứ 2 sau Đà Nẵng. So với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, tỉnh Khánh Hòa xếp thứ 3 sau Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Từ năm 2012 đến nay, đây là năm tỉnh Khánh Hòa có điểm số PCI cao nhất, đồng thời là năm có thứ hạng và điểm số cao nhất trong vòng 10 năm qua (năm 2014, tỉnh Khánh Hòa cũng đứng thứ 16/63 nhưng chỉ đạt 59,78 điểm).
Trong 10 chỉ số thành phần PCI 2022, tỉnh Khánh Hòa có đến 8 chỉ số tăng điểm so với năm 2021 (trong đó có 3 chỉ số mặc dù tăng điểm nhưng vẫn thấp hơn điểm trung vị cả nước) và 2 chỉ số giảm điểm so với năm 2021.
Tìm giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh triển khai Kết luận số 91-KL/TU, đặc biệt trong việc đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC.
Khánh Hòa tìm giải pháp nâng cao các chỉ số đánh giá
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Đồng thời, tổ chức rà soát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả; hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023, thu hút hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội; nhanh chóng kiện toàn nhân sự, bộ máy Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp để xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động.
Cùng với đó, cần quyết liệt rà soát, kiểm tra, đề xuất cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục tham mưu giảm lệ phí, phí dịch vụ công trực tuyến; triển khai hiệu quả Kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục phối hợp làm tốt công tác truyền thông chính sách, chủ trương cải cách hành chính của Trung ương, địa phương; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động.