CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kiên Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Với mục tiêu nằm trong nhóm khá về chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông vào năm 2025, Kiên Giang đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo cơ sở nền tảng cho chuyển đổi số.
Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng và điều hành thông tin tỉnh được đưa vào vận hành ngày 9/10/2020 đáp ứng nhu cầu điều hành và xây dựng một chính quyền phục vụ người dân.Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng và điều hành thông tin tỉnh được đưa vào vận hành ngày 9/10/2020 đáp ứng nhu cầu điều hành và xây dựng một chính quyền phục vụ người dân.
Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 186/ KH-UBND, ngày 24/12/2020 về Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhằm hoàn thiện mô hình Chính quyền số, hình thành xã hội số, kinh tế số làm động lực để phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Trong 5 năm tới, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như: 80% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 được cung cấp đa kênh, đa phương tiện truy cập, đặc biệt là thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; kết nối, liên thông hệ thống thông tin tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính quyền số bao gồm các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp… góp phần cung cấp dịch vụ công kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Phấn đấu 100% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành; 50% người dùng điện thoại thông minh được tiếp cận với các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tham gia vào hoạt động thanh toán điện tử; 90% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 70% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiếp cận và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng.
Để thực hiện đạt mục tiêu trên, tỉnh Kiên Giang đã đề ra 5 nhóm giải pháp gồm: Giải pháp tạo cơ sở nền tảng cho chuyển đổi số; phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số và ưu tiên chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như: Giáo dục, Y tế, nông nghiệp, du lịch, tài chính- ngân hàng, giao thông vận tải… Chú trọng xây dựng chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Xây dựng, phát triển hạ tầng kết nối băng rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, nhất là hạ tầng viễn thông tại các nơi biên giới, hải đảo. Nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, đảm bảo năng lực vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.
Hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, trong đó chú trọng các nến tảng quan trọng như: Nền tảng kết nối dịch vụ số hoá; nền tảng định danh điện tử; nền tảng phân tích dữ liệu lớn (Big Data); nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI)….
Đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án số hoá chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ của cơ quan nhà nước. Đảm bảo 100% các ngành hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành trên nền tảng số hoá và vận hành bởi quy trình số.
Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế của tỉnh. Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, trong đó hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng.