CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kon Tum: Quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao các Chỉ số

Chiều 11/11, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Thuế tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Nội vụ thông tin, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh như: Thông báo số 165-TB/TU ngày 26/3/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tông thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030; các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI, Chỉ sô PCI.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC và cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, đơn vị.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận các ý kiến phát biểu, trao đổi của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2021, chuẩn bị xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022; đồng thời phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ việc đánh giá chấm điểm CCHC 2021 tại các đơn vị, địa phương.
Tiếp tục thực tốt việc cập nhật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương theo đúng quy định; tổ chức tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn; đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC tại địa phương, đơn vị, đặc biệt là trong cán bộ công chức, viên chức để giúp cán bộ công chức hiểu, nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác tham mưu CCHC; đồng thời đa dạng các hình thức tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích để người dân, tổ chức biết, sử dụng; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm góp phần nâng cao các Chỉ số theo các chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh./.