CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kon Tum - Tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh ta đang tập trung thực hiện các nội dung và giải pháp cụ thể là: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan quản lý nhà nước ở sở ngành, địa phương trong tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật của nhà nước; Rà soát, và tổ chức đánh giá chất lượng điều hành của sở, ngành, địa phương. Kiểm tra và củng cố vai trò của các Phòng công chứng, năng động, đổi mới tư duy từ chính quyền mang tính hành chính sang chính quyền mang tính phục vụ. Xử lý các vụ việc liên quan đến đầu tư, quyền lợi của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến trình thụ lý các vụ án, hạn chế thấp nhất tồn đọng. Hoàn chỉnh các quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục, phù hợp với quy trình "một cửa liên thông" đảm bảo điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Rút ngắn thời gian cuộc thanh tra, rà soát xóa bỏ các thủ tục, hồ sơ gây khó khăn phiền hà, giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết công việc của người nộp thuế. Chịu trách nhiệm chính đối với chỉ tiêu số giờ trung vị làm việc với thuế trong chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước.
Tuyên truyền vận động hội viên, các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, làm tốt vai trò, chức năng cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, tổng hợp nhiều khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp phản ánh đến các Sở ngành có liên quan để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi. Tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, đối thoại doanh nghiệp; xây dựng triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thông qua đó, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Thống kê, dự báo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh từ đó thực hiện kế hoạch đào tạo lao động gắn với củng cố lại hệ thống trung tâm, trường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu về quy mô và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tập trung vào các giải pháp thiết thực và hiệu quả hơn trong việc đào tạo, nhất là đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao đề đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
Khẩn trương cải cách thủ tục hành chính của từng ngành theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục trên thực tế so với quy định của tỉnh và so với quy định của TW; giảm chi chí thời gian đi lại của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tăng cường năng lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận dịch vụ công để hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về thủ tục hành chính, tránh tình trạng doanh nghiệp phải làm lại hồ sơ nhiều lần... Nghiên cứu các điểm bất cập trong quá trình thực hiện quy trình cấp chứng nhận đầu tư để tham mưu sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Quy trình thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư - đất đai - xây dựng - môi trường và thực hiện bình đẳng trong giải quyết công việc giữa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết của Chính Phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp nhằm xây dựng và thực thi hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phân tích kết quả chi tiết các chỉ số thành phần trong chỉ số PCI của Kon Tum, nhất là các chỉ số thành phần bị giảm điểm hoặc giảm hạng so với năm trước, tìm hiểu nguyên nhân hạn chế và tiếp thu những đánh giá, góp ý từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Mỹ Phương

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Ngày 03/09/2014