CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Kon Tum thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum. Theo đó, Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn làm Trưởng ban; 3 Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và ông Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Phan Thanh Hùng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 tỉnh.
Ban Chỉ đạo có 9 ủy viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương giải quyết thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đầu tư công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án.
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và địa phương hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công và trong triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đề xuất khen thưởng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ giải quyết thủ tục đầu tư, chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư; thiếu năng động trong giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách nhà nước.
Theo UBND tỉnh Kon Tum, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, với nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ.
“Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo UBND tỉnh được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong chỉ đạo điều hành và đôn đốc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo họp mỗi quý một lần. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định hoặc theo đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo quyết định triệu tập cuộc họp đột xuất của Ban Chỉ đạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo”, UBND tỉnh Kon Tum cho biết.
Được biết, việc thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum là một trong các hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn của tỉnh Kon Tum.
Trong năm 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum đạt 62,02 điểm, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố. Năm 2021, tỉnh Kon Tum phấn đấu nâng cao chỉ số PCI tăng 10 bậc – xếp hạng 46/63 tỉnh thành.
Tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ trọng tâm thứ 5 được xác định là: “Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum sau đó đã cụ thể hóa và ban hành Chương trình số 03-CTr/TU ngày 12-11-2020 để thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh gồm 19 chương trình, trong đó có Chương trình số 15: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.